Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
www.filterm.pl
1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem: www.filterm.pl zwaną dalej Serwisem internetowym, jest właściciel domeny Filterm.pl
2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz.1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych
osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania
danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie
zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia
ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych
osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność
procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących
Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z
organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (zwanym dalej PUODO).
3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą
firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na
następujący adres e-mail: biuro@filterm.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych tj. Filterm.pl
4. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
5. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko – w celu korzystania z usług naszego Serwisu internetowego będą Państwo
poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli zrealizować usługi oraz
abyśmy mieli możliwość kontaktu z Państwem,
b) numer telefonu – zdarza się, że dzwonimy do Państwa w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń
jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie,
c) adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie usług, z których
będą Państwo korzystać w ramach Serwisu internetowego, oraz kontaktujemy się z
Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanymi usługami,
d) adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w
Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych)
wykorzystywane są przez administratora Serwisu internetowego w celach technicznych.
Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do
zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje
połączenie),
6. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w celu korzystania z
usług w naszym Serwisie internetowym za pomocą udostępnionego na stronie internetowej
Serwisu internetowego Formularza Kontaktowego.
7. Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego
funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się
na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe
będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez
potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych
danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu
internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki
internetowej.
8. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość
wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
9. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych
Osobowych w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób których dane
dotyczą) oferowanych w ramach Serwisu internetowego. Zgodnie z zasadą minimalizacji
przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia
celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
10. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w
punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż
wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony
na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa,
którą wykonujemy ma charakter ciągły.
11. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane
dotyczą.
12. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów
RODO.
13. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której
dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane
wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom
podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa).
14. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:
a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis
internetowy,
b) świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są
niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego.
15. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.
16. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator
Danych Osobowych ma prawo do:
a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO
– Administrator jest zobowiązany przekazać Państwu jako osobom, których dane będą
przetwarzane, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych
IOD, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub
kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą
przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu); obowiązek ten należy spełnić już w
momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas składania przez klienta zamówienia w
sklepie internetowym), a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z
innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności; Administrator może
zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,
b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam
dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak,
że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane
widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do
informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii
swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą
kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną
odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których
mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o
poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane
przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy
nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są
nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej),
prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO –
innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako
Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora
Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy
Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych
osobowych przede wszystkim, gdy:
-cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy
w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,
-podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art.21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
-Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach
niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych
osobowyc,
-proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę
do swojego żądania,
-konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
-dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze
świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,
e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do
naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co
polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by
przechowywała), jeżeli:
- kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub
- uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale
jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie
korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub
- złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub
- Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
np. przed sądem,
f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda lub danete były przetwarzane w sposób automatyczny,
g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21
RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na
przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w
uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa; w szczególności prawo do sprzeciwu
przysługuje wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu
bezpośredniego,
h) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w
naszym Serwisie internetowym nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to
zgodę; dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono
mieć miejsce,
i) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO - jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy
Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy
uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony
danych osobowych.
17. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że
zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
a) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do
wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w
komentarzach itp.,
b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z
obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych
przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają
na nas przepisy prawa,
c) przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub
obrony roszczeń.
18. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym,
proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: lub w formie pisemnej
na adres korespondencyjny, o którym mowa w pkt. 3 powyżej.
19. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie
wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu
przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz –
jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
20. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Serwisu
internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.